Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Cotele de contribuții

Cotele de contribuții
Calculul şi plata contribuţiei individuale de asigurări sociale
Perioade asimilate
Plata contribuţiei de asigurări sociale
 

Cotele de contribuţii de asigurări sociale,, respectiv cota contribuţiei individuale de asigurări sociale şi cota contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator, sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cotele de contribuţii de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuţia de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea 263/2010 sau de la data încheierii contractului de asigurare socială.

Contribuţia individuală de asigurări sociale se datorează de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II din lege.

Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, stabilită prin lege.

Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a veniturilor de completare acordate salariaţilor din industria de apărare, în perioada de reducere temporară a activităţii.

Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se dispune altfel.

Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V din lege se suportă integral din bugetul de stat, la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.

Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. VI din Legea 263/2010 datorează contribuţia de asigurări sociale la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale.

Nu datorează contribuţia individuală de asigurări sociale persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a) din lege pentru veniturile realizate din această calitate în mod ocazional, atunci când pe lângă acestea realizează şi venituri de natură salarială.

Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorată de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, respectiv de către angajatorii acestora, se fac lunar de către angajatori.

Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri se fac lunar de către instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V, de către instituţia care achită drepturile respective.

Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) se face lunar de către aceştia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi.

Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Calculul şi plata contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate se efectuează, după caz, de către:
 

angajator, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II din Legea 263/2010
instituţia abilitată de lege să efectueze plăţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III din lege
casa de asigurări de sănătate, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege

 
 

Baza lunară de calcul
Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, în condiţiile legii
Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege, o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de cinci ori valoarea acestuia

 
Nu se datorează contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.

În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege, termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Pentru ceilalţi asiguraţi ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este prevăzut în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
 

Perioade asimilate
a beneficiat de pensie de invaliditate
a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă
a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat
a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii
a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale
a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani
a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar

 

Plata contribuţiei de asigurări sociale
Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate efectua în numerar, la casieria Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin sau în contul RO______________________ deschis la Trezoreria Reșița, cod fiscal: _________ sau prin următoarele mijloace de plată: mandat poştal, ordin de plată.

Mijlocul de plată utilizat trebuie să conţină obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal al asiguratului, suma şi perioada pentru care se face plata.
Conform art.40 lit.c din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro