Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

CONDUCERE

DIRECTOR EXECUTIV

BRĂILĂ GHEORGHE DORIN

  Tel: 0255 / 224780  
📠  Fax: 0255 / 217397  📠
ATRIBUŢII
asigură organizarea, conducerea, gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului casei teritoriale de pensii
realizează planul de management şi urmăreşte execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contractul de management
elaborează şi aplică politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei
selectează, angajează/numeşte, promovează, sancţionează şi concediază/eliberează din funcţie personalul instituţiei, cu respectarea dispoziţiilor legale
stabileşte şi urmăreşte realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform R.O.F., precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate
acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare
respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite
angajează şi utilizează fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza unei gestiuni financiare
reprezintă instituţia în raporturile cu terţii
elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite
încheie acte juridice în numele şi pe seama casei judeţene de pensii, conform competenţelor sale
prezintă lunar instituţiei publice Casei Naţionale de Pensii Publice situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei
stabileşte şi ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către angajaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei
emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul instituţiei, sub rezerva legalităţii lor
aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare
exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie
exercită alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi cele prevăzute în contractul de management

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Direcția Economică, Evidență Contribuabil

MALIȚA MANUELA

  Tel: 0255 / 224780  
📠  Fax: 0255 / 217397  📠
ATRIBUŢII
să asigure organizarea, conducerea, gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului aferent direcţiei pe care o coordonează
să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contractul de management
să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei
să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat din subordine, conform R.O.F., precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate
să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare
să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite
să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza unei gestiuni financiare
să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite
să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea direcţiei pe care o coordonează
prezintă lunar instituţiei publice Casei Naţionale de Pensii Publice situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei
stabileşte şi ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către angajaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei
emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul direcţiei pe care o coordonează, sub rezerva legalităţii lor
aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare
exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie din subordine
exercită alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi cele prevăzute în contractul de management

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Direcția Stabiliri și Plăți Prestații

TUDOR MARIA

  Tel: 0255 / 224780  
📠  Fax: 0255 / 217397  📠
ATRIBUŢII
să asigure organizarea, conducerea, gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului aferent direcţiei pe care o coordonează
să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contractul de management
să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei
să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat din subordine, conform R.O.F., precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate
să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite
să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea direcţiei pe care o coordonează
prezintă lunar instituţiei publice Casei Naţionale de Pensii Publice situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei
stabileşte şi ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către angajaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei
emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul direcţiei pe care o coordonează, sub rezerva legalităţii lor
aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare
exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie din subordine
exercită alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi cele prevăzute în contractul de management

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro