Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Pensia de urmaș

Copiii
Soţul supravieţuitor
Cuantum
Acte necesare

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
 
Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la vârsta de 16 ani;
b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).
 
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dint-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5) din Legea 263/2010.

Soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5) din Legea 263/2010.

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5) din Legea 263/2010
 
Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

Număr urmaşi Procent aplicat asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător
1 50%
2 75%
3 sau mai multi urmaşi 100%

Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş dupa soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea, plata drepturilor pentru care a optat efectuându-se cu luna următoare solicitării lor.

ACTE NECESARE
cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş
carnetul de muncă (original şi copie)
carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie)
carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie)
alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată
actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie)
livretul militar (original şi copie)
diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi
dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original)
adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original)
procura specială, pentru mandatar,daca este cazul (original şi copie)
acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original)
adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original)
alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie
actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie)
decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original)
decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie)
adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original)
actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie)
copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă
copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro