Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Ajutorul de deces

Ajutor deces
Acte necesare
Sume rămase neîncasate
Acte necesare
 

În sistemul public de pensii se acordă ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

a) soţul supravietuitor;
b) copilul;
c) parintele;
d) tutorele;
e) curatorul;
f) oricare altă persoana.

Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens.

În înţelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:

a) soţul/sotia;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre crestere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, daca îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.
 

ACTE NECESARE AJUTORULUI DE DECES
1. Cerere pentru acordarea ajutorului de deces
2. Certificat de deces (original şi copie
3.copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz
4. Act de identitate al solicitantului (original şi copie)
5. Acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie):
– certificat de naștere
– certificat de căsătorie – ATENȚIE: să corespundă datele privind numele!!
6. Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie)
7. Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atesta boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original)
8. Adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

 
Sume rămase neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau drepturi de pensie cuvenite şi neîncasate până la deces

Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau drepturi de pensie cuvenite şi neîncasate până la deces prevăzute în art. 120 alin. (1) din lege, se plătesc:

a) soţului supravieţuitor;
b) copiilor;
c) parintilor;
d) în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun.

ACTE NECESARE ACORDĂRII SUMELOR RĂMASE NEÎNCASATE
1. Cerere
2. Certificatul de deces, în original şi în copie
3. Actul de identitate al solicitantului (original şi în copie)
4. Acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie)
5. Certificatul de mostenitor (original şi copie)
6. Copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro