Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Pensia anticipată

Perioade neluate în considerare
Cuantum
Grupe, condiţii deosebite
Transformare în pensie limită vârstă
Acte necesare
 

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare.
 

La stabilirea stagiului complet de cotizare, precum şi la determinarea punctajului mediu anual nu se iau în considerare perioadele în care asiguratul:
–  a beneficiat de pensie de invaliditate;
–  a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
–  a satisfăcut stagiul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durat legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
–  stagii de cotizare realizate în sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii.
 
Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limita de vârstă.
 
În vederea deschiderii dreptului la pensia anticipată, stagiul de cotizare cuprinde şi perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă.
 
La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.
 
Pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă, care se acordă începând cu data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, potrivit prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă.
 
Cererea de pensionare, însoţită de actele necesare, se depune la Casa teritorială de Pensii unde titularul îşi are domiciliul începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
 

ACTE NECESARE
cerere pentru înscrierea la pensie
carnetul de muncă (original şi copie)
carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie)
carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie)
alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată
actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie)
livretul militar (original şi copie)
diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi
dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original)
adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original)
procura specială, pentru mandatar,daca este cazul (original şi copie)
acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original)
adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original)
alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro