Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Legea 341/2004

Beneficiari
Cuantum
Dovedirea calităţii de beneficiar
Facilităţi
Declaraţie pe propria răspundere
Stabilirea drepturilor
Preschimbare certificat
Acte necesare
 

Categorii de beneficiari
A. Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele categorii de persoane:

1. Luptătorul pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:
a. Luptătorul Rănit;
b. Luptătorul Reţinut;
c. Luptătorul Remarcat prin fapte deosebite;

2. Urmaşii eroului-martir:
a. soţul supravieţuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit;
b. fiecare dintre părinţii celui decedat;
c. fiecare dintre copiii celui decedat;

B. Urmare intrării în vigoare, începând cu 15.02.2008, a OUG nr.6/2008, pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, beneficiază de drepturile prevăzute de acest act normativ şi următoarele categorii de persoane:

1. Persoana care a avut de suferit in urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 şi care s-a aflat într-una dintre următoarele situaţii:
a. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
b. a fost strămutată într-o altă localitate;
c. a fost deportată.

2. Soţul persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

3. Urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
a. soţul supravieţuitor;
b. copiii;
c. părinţii celui decedat;
 

Cuantumul indemnizaţiei
Potrivit dispoziţiilor art.3 alin.(1) din Legea nr.341/2004, pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:
a. Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta;
b. Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:
1. Luptător Rănit – atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;
2. Luptător Reţinut – atribuit celor care au fost reţinuţi de fortele de represiune ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;
3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;
c. Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – calitate onorifică.

Potrivit dispoziţiilor art.4 din Legea nr.341/2004, prin urmaş de erou-martir se înţelege persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile prezentei legi, şi anume soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia.

Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art.4 din lege, au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

Categorie Coeficient
soţul supravieţuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit 1,10
fiecare dintre părinţii celui decedat 0,50
fiecare dintre copiii celui decedat, până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află 1,10

Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b) pct. 1 şi 2 au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea urmatorilor coeficienţi asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

Categorie Coeficient
marii mutilaţi 2,00
gradul I de invaliditate 1,75
gradul II de invaliditate 1,50
gradul III de invaliditate 1,25
neîncadrate în grad de invaliditate 1,10

De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută la alin. (3), şi de o indemnizaţie de îngrijire ce se acordă lunar, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

Ca urmare a modificării valorii salariului mediu brut pentru anul 2010 (1836 lei) formula de calcul a indemnizaţiei lunare reparatorii prevăzute de Legea nr.341/2004, pentru luna ianuarie 2010, este următoarea:
 
(1.693 lei : 31) x 29 zile + (1.836 lei : 31 zile) x 2 zile = 1.584 lei +118 lei ( la care se aplică coeficienţii de multiplicare prevăzuţi de lege)
 
Dovedirea calităţii de beneficiar
Dovada încadrării într-una dintre situaţiile prevăzute de Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face la cererea persoanei interesate, cu înscrisuri oficiale eliberate de organele competente.

Titlurile prevăzute la art. 3 alin.(1) din lege se atribuie, prin decret, de către Preşedintele României, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicării prevederilor Legii nr.341/2004.

Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, după verificare, se vor preschimba, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Certificatele eroilor-martiri se elibereaza şi se acordă la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.

Constatarea calităţii de beneficiar al OUG nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, se face de către direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv a Municipiului Bucureşti, pe baza înscrisurilor oficiale eliberate de organele competente şi a avizului prealabil consultativ al “Asociaţiei 15 Noiembrie 1987”.
 
Facilităţi şi drepturi
Persoanele care au obţinut potrivit Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, respectiv, Urmaşii de erou-martir beneficiază, pe lângă indemnizaţia lunară reparatorie şi de următoarele drepturi:

a. prioritate în asigurarea unei locuinţe din fondul disponibil de locuinţe sociale, în localitatea de domiciliu, dacă nu au deţinut în proprietate o altă locuinţă până la data atribuirii;

b. stabilirea chiriei la nivelul minim prevăzut de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat, dacă dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

c. cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat, a unui spaţiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o suprafaţă utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de teren de până la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de prestări servicii, cu o clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii;

d. acordarea gratuită de proteze, orteze şi scaune cu rotile pentru invalizii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989;

e. accesul gratuit al copiilor la creşele şi grădiniţele din subordinea administraţiilor locale, precum şi asigurarea gratuită a rechizitelor pentru şcolari, dacă venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

f. acordarea unei subvenţii de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau construirea unei locuinţe în localitatea de domiciliu, dacă nu au deţinut sau nu deţin o proprietate locativă, precum şi posibilitatea garantării creditelor contractate cu indemnizaţia calculată conform prevederilor prezentei legi;

g. atribuirea, în limita posibilităţilor, în proprietate şi cu clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii, a 10.000 mp de teren în extravilan şi 500 mp de teren în intravilan – acesta din urmă pentru destinaţia de locuinţă, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spaţiu locativ;

h. atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci;

i. accesul gratuit al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 4 alin. (1) – cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective şi de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate – la tratamente şi medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament şi staţiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor;

j. accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

k. transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători; anual – 12 călătorii gratuite dus-întors până în localitatea reşedinţă de judet, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care domiciliază în mediul rural. În limita celor 12 călătorii gratuite pot călători şi membrii familiei titularului. De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;

l. scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţă din proprietate şi terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat şi mototriciclu, precum şi scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzător standardelor internaţionale pentru marii mutilaţi şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie;

m. acordarea unei indemnizaţii lunare, adăugată la pensia pentru limita de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2);

n. pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege;

o. scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 
Obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere
Potrivit Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere, următoarele categorii de beneficiari:
1. Persoanele care au obţinut titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;
2. Copiii majori ai eroilor-martiri care nu realizează venituri din motive neimputabile.

1. Persoanele care au obţinut titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite au obligaţia de a depune la casa teritorială de pensii, pe lângă cerere şi celelalte acte şi o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 326 din Codul penal, din care să rezulte că venitul realizat este mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Declaraţia se depune la casa teritorială de pensii odată cu cererea pentru acordarea acestui drept şi se referă la întreaga perioadă anterioară pentru care se cuvine indemnizaţia reparatorie, mai puţin la luna în care se depune cererea.

Declaraţia pe propria răspundere se reînnoieşte la fiecare 6 luni, calculate din luna în care s-a depus declaraţia. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii.

Ori de câte ori, în intervalul celor 6 luni pentru care se face declaraţia, intervin modificări ale venitului, de natură să conducă la suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii, beneficiarul are obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţa casei teritoriale de pensii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea.

2. Pentru a beneficia de indemnizaţia reparatorie, copiii eroilor-martiri care nu realizează venituri din motive neimputabile au obligaţia de a prezenta casei teritoriale de pensii, odată cu cererea pentru acordarea indemnizaţiei, cât şi în continuare, o dată la 6 luni, declaraţia pe propria răspundere că se află într-una dintre aceste situaţii.
 
Stabilirea drepturilor
Cererea, însoţită de documentaţia necesară obţinerii indemnizaţiilor reparatorii conform Legii nr.341/2004 se depune de către titular sau de către reprezentantul acestuia la institutiile plătitoare a acestor drepturi, respectiv la casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu a beneficiarului sau la compartimentele specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, după cum titularul este înregistrat în respectivul sistem.

Indemnizaţiile prevăzute de Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor.

Dovada datei la care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor se face cu adeverinţă eliberată de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Persoanele care au obţinut potrivit Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, respectiv, titlul de Urmaş de erou-martir beneficiază de indemnizaţie reparatorie şi, după caz, de indemnizaţie lunară (în cazul pensionarilor pentru limita de vârstă), precum şi de indemnizaţia de îngrijire (în cazul marilor mutilaţi şi al persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate), drepturi calculate prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi de lege, asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

Pensionarii pentru limită de vârstă care au obţinut potrivit Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, respectiv, titlul de Urmaş de erou-martir, beneficiază pe lângă indemnizaţia reparatorie şi de o indemnizaţie lunară calculată prin aplicarea, asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, a unui coeficient de 0,6. Cuantumul indemnizaţiei lunare se evidenţiază distinct pe talonul de pensie şi nu este parte integrantă a pensiei pentru limita de vârstă.

Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate beneficiază pe lângă indemnizaţia reparatorie şi, după caz, pe lângă indemnizaţia acordată pensionarilor pentru limita de vârstă, de o indemnizaţie de îngrijire calculată prin aplicarea coeficintului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

Indemnizatiile reparatorii prevăzute de Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la S.S.P.R. documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor, ca diferenţă între drepturile calculate în baza Legii nr.341/2004 şi cele stabilite potrivit Legii nr.42/1990.

În situaţia persoanelor cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor şi pentru care Legea nr.42/1990 nu prevedea stabilirea unei indemnizaţii reparatorii, inclusiv în situaţia stabilirii indemnizaţiei lunare cuvenite pensionarilor pentru limita de vârstă, indemnizaţiile se acordă şi se platesc începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la S.S.P.R. documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor, în cuantumul integral, calculat conform prevederilor Legii nr.341/2004.
 
Termenul de preschimbare a certificatului doveditor al calităţii de revoluţionar
Conform OG nr.1/2008, termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare ale calităţii de revoluţionar şi de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite prin lege, este 31 decembrie 2008.

Termenul de preschimbare de către S.S.P.R. a certificatelor doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, a fost prorogat până la 30 iunie 2009 inclusiv.
 
30 APRILIE 2010 – TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERTIFICATELOR DE TIP NOU pentru eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (LEGEA nr. 341 din 12 iulie 2004)

Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale cât şi Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 au stabilit că termenul de preschimbare, la cererea titularului, a certificatelor doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, să fie până la 30 aprilie 2010 inclusiv.

După această dată, respectiv 30.04.2010, persoanelor care nu au obţinut certificatele de tip nou, le încetează plata drepturilor.

ACTE NECESARE
Cerere de acordare a indemnizaţiei reparatorii (vezi FORMULARE)
Copie de pe noul tip de certificat (certificată pentru conformitate)
Copie de pe legitimaţie (certificată pentru conformitate)
Copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate
Dovada eliberată de S.S.P.R. care să ateste data depunerii documentaţiei care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor
Declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art.292 Cod penal, din care să rezulte că nu realizează venituri, sau după caz, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte nivelul venitului brut lunar realizat, în cazul Luptătorului Remarcat prin Fapte Deosebite
Alte documente necesare stabilirii drepturilor:
certificatul de naştere
certificatul de căsătorie
declaraţie pe propria răspundere a soţului supravieţuitor că nu s-a recăsătorit
talonul de pensie
decizia asupra capacităţii de muncă, privind încadrarea într-un grad de invaliditate, după caz
decizia de pensie pentru limită de vârstă, după caz
certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, după caz
adeverinţă din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii (în cazul copiilor care au împlinit vârsta de 18 ani)

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro