Wisdom of Life

Legea 341/2004

Categorii de beneficiari(actele necesare)

A. Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele categorii de persoane:
1. Luptătorul pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:
a. Luptătorul Rănit;
b. Luptătorul Reţinut;
c. Luptătorul Remarcat prin fapte deosebite;
2. Urmaşii eroului-martir:
a. soţul supravieţuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit;
b. fiecare dintre părinţii celui decedat;
c. fiecare dintre copiii celui decedat;
B. Urmare intrării în vigoare, începând cu 15.02.2008, a OUG nr.6/2008, pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, beneficiază de drepturile prevăzute de acest act normativ şi următoarele categorii de persoane:
1. Persoana care a avut de suferit in urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 şi care s-a aflat într-una dintre următoarele situaţii:
a. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
b. a fost strămutată într-o altă localitate;
c. a fost deportată.
2. Soţul persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
3. Urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
a. soţul supravieţuitor;
b. copiii;
c. părinţii celui decedat;
 

ACTE NECESARE:
 
• Cerere de acordare a indemnizaţiei reparatorii (vezi FORMULARE);
• Copie de pe noul tip de certificat (certificată pentru conformitate)
• Copie de pe legitimaţie (certificată pentru conformitate)
• Copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate
• Dovada eliberată de S.S.P.R. care sa ateste data depunerii documentaţiei care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor;
• Declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art.292 Cod penal, din care să rezulte că nu realizează venituri, sau după caz, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte nivelul venitului brut lunar realizat, în cazul Luptătorului Remarcat prin Fapte Deosebite;
• Alte documente necesare stabilirii drepturilor:
o certificatul de naştere;
o certificatul de căsătorie;
o declaraţie pe propria răspundere a soţului supravieţuitor că nu s-a recăsătorit;
o talonul de pensie;
o decizia asupra capacităţii de muncă, privind încadrarea într-un grad de invaliditate, după caz;
o decizia de pensie pentru limită de vârstă, după caz;
o certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, după caz;
o adeverinţă din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii (în cazul copiilor care au împlinit vârsta de 18 ani).
 
Cuantumul indemnizaţiei
Potrivit dispoziţiilor art.3 alin.(1) din Legea nr.341/2004, pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:
a. Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta;
b. Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:
1. Luptător Rănit – atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;
2. Luptător Reţinut – atribuit celor care au fost reţinuţi de fortele de represiune ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;
3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, in perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat si au condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade impotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimului totalitar si le-au aparat pâna la data judecarii dictatorului, in localitatile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum si celor care au avut acţiuni dovedite impotriva regimului si insemnelor comunismului intre 14-22 decembrie 1989;
c. Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – calitate onorifica.
Potrivit dispoziţiilor art.4 din Legea nr.341/2004, prin urmaş de erou-martir se intelege persoanele indreptatite sa beneficieze de prevederile prezentei legi, si anume soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat si fiecare dintre copiii acestuia.
Persoanele care au obtinut titlurile prevăzute la art.4 din lege, au dreptul la o indemnizaţie lunara reparatorie, calculata pe baza coeficientilor de multiplicare ce vor fi aplicati asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:
a. soţul supravieţuitor al celui decedat, daca nu s-a recăsătorit – un coeficient de 1,10;
b. fiecare dintre părinţii celui decedat – un coeficient de 0,50;
c. fiecare dintre copiii celui decedat, pâna la majorat sau pâna la terminarea studiilor, fara a depasi vârsta de 26 de ani, indiferent in intretinerea cui se afla – un coeficient de 1,10.
Persoanele care au obtinut titlurile prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b) pct. 1 si 2 au dreptul la o indemnizaţie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea urmatorilor coeficienti asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:
a. 2,00 – pentru marii mutilati;
b. 1,75 – pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;
c. 1,50 – pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate;
d. 1,25 – pentru persoanele incadrate in gradul III de invaliditate;
e. 1,10 – pentru persoanele neincadrate in grad de invaliditate.
De o indemnizaţie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază si persoanele care au obtinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai daca au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. De aceleasi drepturi si in aceleasi conditii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârsta, daca nu sunt incadrati in nicio formă de invatamânt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.
Marii mutilati si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate beneficiază, pe lânga indemnizatia prevazuta la alin. (3), si de o indemnizaţie de ingrijire ce se acorda lunar, calculata prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Nou!!!!
Ca urmare a modificării valorii salariului mediu brut pentru anul 2010 (1836 lei) formula de calcul a indemnizaţiei lunare reparatorii prevăzute de Legea nr.341/2004, pentru luna ianuarie 2010, este următoarea:
 
(1.693 lei : 31) x 29 zile + (1.836 lei : 31 zile) x 2 zile = 1.584 lei +118 lei ( la care se aplica coeficientii de multiplicare prevazuti de lege)
 
Dovedirea calitatii de beneficiar
Dovada incadrarii într-una dintre situaţiile prevăzute de Legea nr.341/2004, cu modificările si completările ulterioare, se face la cererea persoanei interesate, cu inscrisuri oficiale eliberate de organele competente.
Titlurile prevăzute la art. 3 alin.(1) din lege se atribuie, prin decret, de catre Presedintele României, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicarii prevederilor Legii nr.341/2004.
Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, dupa verificare, se vor preschimba, la cererea titularului, de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.
Certificatele eroilor-martiri se elibereaza si se acorda la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989.
Constatarea calitatii de beneficiar al OUG nr.6/2008 pentru modificarea si completarea Legii recunoştinţei fata de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, se face de catre directiile judetene de muncă si protectie sociala, respectiv a Municipiului Bucuresti, pe baza inscrisurilor oficiale eliberate de organele competente si a avizului prealabil consultativ al “Asociatiei 15 Noiembrie 1987”.
 
Facilitati si drepturi
Persoanele care au obtinut potrivit Legii nr.341/2004, cu modificările si completările ulterioare, titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, respectiv, Urmaşii de erou-martir beneficiază, pe langa indemnizatia lunara reparatorie si de următoarele drepturi:
a. prioritate in asigurarea unei locuinte din fondul disponibil de locuinte sociale, in localitatea de domiciliu, daca nu au detinut in proprietate o alta locuinta pana la data atribuirii;
b. stabilirea chiriei la nivelul minim prevazut de lege pentru locuintele din fondul locativ de stat, daca dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;
c. cumpararea sau inchirierea cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial sau de prestari servicii corespunzator, cu o suprafata utila de pana la 100 mp, inclusiv in indiviziune, sau concesionarea ori inchirierea cu prioritate, fara licitatie, a unei suprafete de teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii, cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii;
d. acordarea gratuita de proteze, orteze si scaune cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de muncă, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989;
e. accesul gratuit al copiilor la cresele si gradinitele din subordinea administratiilor locale, precum si asigurarea gratuita a rechizitelor pentru scolari, daca venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie; f
f. acordarea unei subventii de stat egale cu 50% din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20.000 euro, contractat pentru cumpararea sau construirea unei locuinte in localitatea de domiciliu, daca nu au detinut sau nu detin o proprietate locativa, precum si posibilitatea garantarii creditelor contractate cu indemnizatia calculata conform prevederilor prezentei legi;
g. atribuirea, in limita posibilitatilor, in proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii, a 10.000 mp de teren in extravilan si 500 mp de teren in intravilan – acesta din urma pentru destinatia de locuinta, daca nu a avut sau nu are in proprietate un alt spatiu locativ;
h. atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci;
i. accesul gratuit al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 4 alin. (1) – cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective si de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate – la tratamente si medicamente in spitalele, policlinicile, bazele de tratament si statiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor;
j. accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;
k. transportul urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si, anual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata, la clasa I, dus-intors, cu toate categoriile de trenuri de calatori; anual – 12 calatorii gratuite dus-intors pana in localitatea resedinta de judet, cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele care domiciliaza in mediul rural. In limita celor 12 calatorii gratuite pot calatori si membrii familiei titularului. De aceste gratuitati beneficiază si insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;
l. scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru o locuinta din proprietate si terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat si mototriciclu, precum si scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuita, in proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzator standardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie;
m. acordarea unei indemnizatii lunare, adaugata la pensia pentru limita de vârstă, echivalenta cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2);
n. pensionarea cu 5 ani inainte de implinirea varstei standard, prevazuta de lege;
o. scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 
Obligatia depunerii declaraţiei pe propria răspundere
Potrivit Legii nr.341/2004, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia depunerii declaraţiei pe propria răspundere, următoarele categorii de beneficiari:
1. Persoanele care au obtinut titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite;
2. Copiii majori ai eroilor-martiri care nu realizează venituri din motive neimputabile.
1. Persoanele care au obtinut titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite au obligatia de a depune la casa teritoriala de pensii, pe langa cerere si celelalte acte si o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 326 din Codul penal, din care sa rezulte ca venitul realizat este mai mic decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Declaraţia se depune la casa teritoriala de pensii odata cu cererea pentru acordarea acestui drept si se refera la intreaga perioada anterioara pentru care se cuvine indemnizatia reparatorie, mai putin la luna in care se depune cererea.
 
Declaraţia pe propria răspundere se reinnoieste la fiecare 6 luni, calculate din luna in care s-a depus declaraţia. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea platii indemnizaţiei reparatorii.
Ori de câte ori, in intervalul celor 6 luni pentru care se face declaraţia, intervin modificari ale venitului, de natura sa conduca la suspendarea platii indemnizaţiei reparatorii, beneficiarul are obligatia de a aduce acest fapt la cunoştinţa casei teritoriale de pensii, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit modificarea.
 
2. Pentru a beneficia de indemnizatia reparatorie, copiii eroilor-martiri care nu realizează venituri din motive neimputabile au obligatia de a prezenta casei teritoriale de pensii, odata cu cererea pentru acordarea indemnizaţiei, cat si in continuare, o data la 6 luni, declaraţia pe propria răspundere ca se afla într-una dintre aceste situaţii.
 
Stabilirea drepturilor
Cererea, insotita de documentatia necesara obtinerii indemnizatiilor reparatorii conform Legii nr.341/2004 se depune de catre titular sau de catre reprezentantul acestuia la institutiile plataitoare a acestor drepturi, respectiv la casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu a beneficiarului sau la compartimentele specializate din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor sau Serviciului Roman de Informătii, dupa cum titularul este inregistrat in respectivul sistem.
Indemnizatiile prevăzute de Legea nr.341/2004, cu modificările si completările ulterioare, se acorda, la cerere, incepând cu luna următoare celei in care a fost depusa la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 documentatia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor.
Dovada datei la care a fost depusa documentatia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor se face cu adeverinţă eliberată de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.
Persoanele care au obtinut potrivit Legii nr.341/2004, cu modificările si completările ulterioare, titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, respectiv, titlul de Urmaş de erou-martir beneficiază de indemnizaţie reparatorie si, dupa caz, de indemnizaţie lunara (in cazul pensionarilor pentru limita de vârstă), precum si de indemnizatia de ingrijire(in cazul marilor mutilati si al persoanelor incadrate in gradul 1 de invaliditate), drepturi calculate prin aplicarea coeficientilor de multiplicare prevazuti de lege, asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Pensionarii pentru limita de vârstă care au obtinut potrivit Legii nr.341/2004, cu modificările si completările ulterioare, titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, respectiv, titlul de Urmaş de erou-martir, beneficiază pe langa indemnizatia reparatorie si de o indemnizaţie lunara calculata prin aplicarea, asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, a unui coeficient de 0,6. Cuantumul indemnizaţiei lunare se evidentiaza distinct pe talonul de pensie si nu este parte integranta a pensiei pentru limita de vârstă.
Marii mutilati si persoanele incadrate in gradul 1 de invaliditatebeneficiază pe langa indemnizatia reparatorie si, dupa caz, pe langa indemnizatia acordata pensionarilor pentru limita de vârstă, de o indemnizaţie de ingrijire calculata prin aplicarea coeficintului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Indemnizatiile reparatorii prevăzute de Legea nr.341/2004, cu modificările si completările ulterioare, se acorda începând cu luna următoare celei in care a fost depusa la S.S.P.R. documentatia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor, ca diferenta intre drepturile calculate in baza Legii nr.341/2004 si cele stabilite potrivit Legii nr.42/1990.
In situaţia persoanelor carora le-a fost preschimbat certificatul doveditor si pentru care Legea nr.42/1990 nu prevedea stabilirea unei indemnizatii reparatorii, inclusiv in situaţia stabilirii indemnizaţiei lunare cuvenite pensionarilor pentru limita de vârstă, indemnizatiile se acorda si se platesc începând cu luna următoare celei in care a fost depusa la S.S.P.R. documentatia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor, in cuantumul integral, calculat conform prevederilor Legii nr.341/2004.
 
Termenul de preschimbăre a certificatului doveditor al calitatii de revolutionar
Conform OG nr.1/2008, termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare ale calitatii de revolutionar si de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbăre a certificatelor de revolutionar, in vederea indeplinirii conditiilor stabilite prin lege, este 31 decembrie 2008.
Termenul de preschimbăre de catre S.S.P.R. a certificatelor doveditoarecare, in perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, a fost prorogat pana la 30 iunie 2009 inclusiv.
 
30 APRILIE 2010 – TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERTIFICATELOR DE TIP NOU pentru eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (LEGEA nr. 341 din 12 iulie 2004)
Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale cat si Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 au stabilit ca termenul de preschimbăre, la cererea titularului, a certificatelor doveditoare care, in perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, sa fie pana la 30 aprilie 2010 inclusiv.
Dupa aceasta data, respectiv 30.04.2010, persoanelor care nu au obtinut certificatele de tip nou, le inceteaza plata drepturilor.

aprilie 2019
L Ma Mi J V S D
« iul.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27, judeţul Caraş-Severin
Tel - 0255 214 968
Fax - 0255 217 397 / 0255 224 780
Email - office@cjpcaras.ro