Wisdom of Life

Legea 341/2004

Categorii de beneficiari

A. Beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele categorii de persoane:
1. Luptatorul pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989:
a. Luptatorul Ranit;
b. Luptatorul Retinut;
c. Luptatorul Remarcat prin fapte deosebite;
2. Urmasii eroului-martir:
a. sotul supravietuitor al celui decedat, daca nu s-a recasatorit;
b. fiecare dintre parintii celui decedat;
c. fiecare dintre copiii celui decedat;
B. Urmare intrarii in vigoare, incepand cu 15.02.2008, a OUG nr.6/2008, pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, beneficiaza de drepturile prevazute de acest act normativ si urmatoarele categorii de persoane:
1. Persoana care a avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 si care s-a aflat intr-una dintre urmatoarele situatii:
a. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
b. a fost stramutata intr-o alta localitate;
c. a fost deportata.
2. Sotul persoanei care a avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987;
3. Urmasii persoanelor care au decedat in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987;
a. sotul supravietuitor;
b. copiii;
c. parintii celui decedat;

Acte necesare
• Cerere de acordare a indemnizatiei reparatorii (vezi FORMULARE);
• Copie de pe noul tip de certificat (certificata pentru conformitate)
• Copie de pe legitimatie (certificata pentru conformitate)
• Copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate
• Dovada eliberata de S.S.P.R. care sa ateste data depunerii documentatiei care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor;
• Declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor art.292 Cod penal, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri, sau dupa caz, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte nivelul venitului brut lunar realizat, in cazul Luptatorului Remarcat prin Fapte Deosebite;
• Alte documente necesare stabilirii drepturilor:
o certificatul de nastere;
o certificatul de casatorie;
o declaratie pe propria raspundere a sotului supravietuitor ca nu s-a recasatorit;
o talonul de pensie;
o decizia asupra capacitatii de munca, privind incadrarea intr-un grad de invaliditate, dupa caz;
o decizia de pensie pentru limita de varsta, dupa caz;
o certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, dupa caz;
o adeverinta din care sa rezulte ca urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii (in cazul copiilor care au implinit varsta de 18 ani).

Cuantumul indemnizatiei

Potrivit dispozitiilor art.3 alin.(1) din Legea nr.341/2004, pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, se instituie urmatoarele titluri:
a. Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 – atribuit celor care s-au jertfit in lupta pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989 sau au decedat in legatura cu aceasta;
b. Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989:
1. Luptator Ranit – atribuit celor care au fost raniti in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu aceasta;
2. Luptator Retinut – atribuit celor care au fost retinuti de fortele de represiune ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria Revolutiei;
3. Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, in perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat si au condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade impotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimului totalitar si le-au aparat pâna la data judecarii dictatorului, in localitatile unde au luptat pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si celor care au avut actiuni dovedite impotriva regimului si insemnelor comunismului intre 14-22 decembrie 1989;
c. Participant la Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 – calitate onorifica.
Potrivit dispozitiilor art.4 din Legea nr.341/2004, prin urmas de erou-martir se intelege persoanele indreptatite sa beneficieze de prevederile prezentei legi, si anume sotul supravietuitor, parintii celui decedat si fiecare dintre copiii acestuia.
Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art.4 din lege, au dreptul la o indemnizatie lunara reparatorie, calculata pe baza coeficientilor de multiplicare ce vor fi aplicati asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:
a. sotul supravietuitor al celui decedat, daca nu s-a recasatorit – un coeficient de 1,10;
b. fiecare dintre parintii celui decedat – un coeficient de 0,50;
c. fiecare dintre copiii celui decedat, pâna la majorat sau pâna la terminarea studiilor, fara a depasi vârsta de 26 de ani, indiferent in intretinerea cui se afla – un coeficient de 1,10.
Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin.(1) lit. b) pct. 1 si 2 au dreptul la o indemnizatie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea urmatorilor coeficienti asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:
a. 2,00 – pentru marii mutilati;
b. 1,75 – pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;
c. 1,50 – pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate;
d. 1,25 – pentru persoanele incadrate in gradul III de invaliditate;
e. 1,10 – pentru persoanele neincadrate in grad de invaliditate.
De o indemnizatie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiaza si persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai daca au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. De aceleasi drepturi si in aceleasi conditii beneficiaza copiii eroilor-martiri, indiferent de vârsta, daca nu sunt incadrati in nicio forma de invatamânt ori nu realizeaza venituri din motive neimputabile lor.
Marii mutilati si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate beneficiaza, pe lânga indemnizatia prevazuta la alin. (3), si de o indemnizatie de ingrijire ce se acorda lunar, calculata prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Nou!!!!
Ca urmare a modificării valorii salariului mediu brut pentru anul 2010 (1836 lei) formula de calcul a indemnizaţiei lunare reparatorii prevazute de Legea nr.341/2004, pentru luna ianuarie 2010, este următoarea:

(1.693 lei : 31) x 29 zile + (1.836 lei : 31 zile) x 2 zile = 1.584 lei +118 lei ( la care se aplica coeficientii de multiplicare prevazuti de lege)

Dovedirea calitatii de beneficiar

Dovada incadrarii intr-una dintre situatiile prevazute de Legea nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se face la cererea persoanei interesate, cu inscrisuri oficiale eliberate de organele competente.
Titlurile prevazute la art. 3 alin.(1) din lege se atribuie, prin decret, de catre Presedintele României, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicarii prevederilor Legii nr.341/2004.
Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, dupa verificare, se vor preschimba, la cererea titularului, de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.
Certificatele eroilor-martiri se elibereaza si se acorda la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989.
Constatarea calitatii de beneficiar al OUG nr.6/2008 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, se face de catre directiile judetene de munca si protectie sociala, respectiv a Municipiului Bucuresti, pe baza inscrisurilor oficiale eliberate de organele competente si a avizului prealabil consultativ al “Asociatiei 15 Noiembrie 1987”.

Facilitati si drepturi

Persoanele care au obtinut potrivit Legii nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, respectiv, Urmasii de erou-martir beneficiaza, pe langa indemnizatia lunara reparatorie si de urmatoarele drepturi:
a. prioritate in asigurarea unei locuinte din fondul disponibil de locuinte sociale, in localitatea de domiciliu, daca nu au detinut in proprietate o alta locuinta pana la data atribuirii;
b. stabilirea chiriei la nivelul minim prevazut de lege pentru locuintele din fondul locativ de stat, daca dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;
c. cumpararea sau inchirierea cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial sau de prestari servicii corespunzator, cu o suprafata utila de pana la 100 mp, inclusiv in indiviziune, sau concesionarea ori inchirierea cu prioritate, fara licitatie, a unei suprafete de teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii, cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii;
d. acordarea gratuita de proteze, orteze si scaune cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989;
e. accesul gratuit al copiilor la cresele si gradinitele din subordinea administratiilor locale, precum si asigurarea gratuita a rechizitelor pentru scolari, daca venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie; f
f. acordarea unei subventii de stat egale cu 50% din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20.000 euro, contractat pentru cumpararea sau construirea unei locuinte in localitatea de domiciliu, daca nu au detinut sau nu detin o proprietate locativa, precum si posibilitatea garantarii creditelor contractate cu indemnizatia calculata conform prevederilor prezentei legi;
g. atribuirea, in limita posibilitatilor, in proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii, a 10.000 mp de teren in extravilan si 500 mp de teren in intravilan – acesta din urma pentru destinatia de locuinta, daca nu a avut sau nu are in proprietate un alt spatiu locativ;
h. atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci;
i. accesul gratuit al persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 4 alin. (1) – cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective si de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate – la tratamente si medicamente in spitalele, policlinicile, bazele de tratament si statiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor;
j. accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;
k. transportul urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si, anual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata, la clasa I, dus-intors, cu toate categoriile de trenuri de calatori; anual – 12 calatorii gratuite dus-intors pana in localitatea resedinta de judet, cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele care domiciliaza in mediul rural. In limita celor 12 calatorii gratuite pot calatori si membrii familiei titularului. De aceste gratuitati beneficiaza si insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;
l. scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru o locuinta din proprietate si terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat si mototriciclu, precum si scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuita, in proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzator standardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie;
m. acordarea unei indemnizatii lunare, adaugata la pensia pentru limita de varsta, echivalenta cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2);
n. pensionarea cu 5 ani inainte de implinirea varstei standard, prevazuta de lege;
o. scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Obligatia depunerii declaratiei pe propria raspundere

Potrivit Legii nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii declaratiei pe propria raspundere, urmatoarele categorii de beneficiari:
1. Persoanele care au obtinut titlul de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite;
2. Copiii majori ai eroilor-martiri care nu realizeaza venituri din motive neimputabile.
1. Persoanele care au obtinut titlul de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite au obligatia de a depune la casa teritoriala de pensii, pe langa cerere si celelalte acte si o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor art. 326 din Codul penal, din care sa rezulte ca venitul realizat este mai mic decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii odata cu cererea pentru acordarea acestui drept si se refera la intreaga perioada anterioara pentru care se cuvine indemnizatia reparatorie, mai putin la luna in care se depune cererea.
Declaratia pe propria raspundere se reinnoieste la fiecare 6 luni, calculate din luna in care s-a depus declaratia. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea platii indemnizatiei reparatorii.
Ori de câte ori, in intervalul celor 6 luni pentru care se face declaratia, intervin modificari ale venitului, de natura sa conduca la suspendarea platii indemnizatiei reparatorii, beneficiarul are obligatia de a aduce acest fapt la cunostinta casei teritoriale de pensii, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit modificarea.

2. Pentru a beneficia de indemnizatia reparatorie, copiii eroilor-martiri care nu realizeaza venituri din motive neimputabile au obligatia de a prezenta casei teritoriale de pensii, odata cu cererea pentru acordarea indemnizatiei, cat si in continuare, o data la 6 luni, declaratia pe propria raspundere ca se afla intr-una dintre aceste situatii.

Stabilirea drepturilor

Cererea, insotita de documentatia necesara obtinerii indemnizatiilor reparatorii conform Legii nr.341/2004 se depune de catre titular sau de catre reprezentantul acestuia la institutiile plataitoare a acestor drepturi, respectiv la casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu a beneficiarului sau la compartimentele specializate din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor sau Serviciului Roman de Informatii, dupa cum titularul este inregistrat in respectivul sistem.
Indemnizatiile prevazute de Legea nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda, la cerere, incepând cu luna urmatoare celei in care a fost depusa la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor.
Dovada datei la care a fost depusa documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor se face cu adeverinta eliberata de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.
Persoanele care au obtinut potrivit Legii nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, respectiv, titlul de Urmas de erou-martir beneficiaza de indemnizatie reparatorie si, dupa caz, de indemnizatie lunara (in cazul pensionarilor pentru limita de varsta), precum si de indemnizatia de ingrijire(in cazul marilor mutilati si al persoanelor incadrate in gradul 1 de invaliditate), drepturi calculate prin aplicarea coeficientilor de multiplicare prevazuti de lege, asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Pensionarii pentru limita de varsta care au obtinut potrivit Legii nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, respectiv, titlul de Urmas de erou-martir, beneficiaza pe langa indemnizatia reparatorie si de o indemnizatie lunara calculata prin aplicarea, asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, a unui coeficient de 0,6. Cuantumul indemnizatiei lunare se evidentiaza distinct pe talonul de pensie si nu este parte integranta a pensiei pentru limita de varsta.
Marii mutilati si persoanele incadrate in gradul 1 de invaliditatebeneficiaza pe langa indemnizatia reparatorie si, dupa caz, pe langa indemnizatia acordata pensionarilor pentru limita de varsta, de o indemnizatie de ingrijire calculata prin aplicarea coeficintului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Indemnizatiile reparatorii prevazute de Legea nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa la S.S.P.R. documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor, ca diferenta intre drepturile calculate in baza Legii nr.341/2004 si cele stabilite potrivit Legii nr.42/1990.
In situatia persoanelor carora le-a fost preschimbat certificatul doveditor si pentru care Legea nr.42/1990 nu prevedea stabilirea unei indemnizatii reparatorii, inclusiv in situatia stabilirii indemnizatiei lunare cuvenite pensionarilor pentru limita de varsta, indemnizatiile se acorda si se platesc incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa la S.S.P.R. documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor, in cuantumul integral, calculat conform prevederilor Legii nr.341/2004.

Termenul de preschimbare a certificatului doveditor al calitatii de revolutionar

Conform OG nr.1/2008, termenul final de solicitare a preschimbarii certificatelor doveditoare ale calitatii de revolutionar si de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revolutionar, in vederea indeplinirii conditiilor stabilite prin lege, este 31 decembrie 2008.
Termenul de preschimbare de catre S.S.P.R. a certificatelor doveditoarecare, in perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, a fost prorogat pana la 30 iunie 2009 inclusiv.

30 APRILIE 2010 – TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERTIFICATELOR DE TIP NOU pentru eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (LEGEA nr. 341 din 12 iulie 2004)
Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale cat si Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 au stabilit ca termenul de preschimbare, la cererea titularului, a certificatelor doveditoare care, in perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, sa fie pana la 30 aprilie 2010 inclusiv.
Dupa aceasta data, respectiv 30.04.2010, persoanelor care nu au obtinut certificatele de tip nou, le inceteaza plata drepturilor.

februarie 2019
L Ma Mi J V S D
« iul.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27, judeţul Caraş-Severin
Tel - 0255 214 968
Fax - 0255 217 397 / 0255 224 780
Email - office@cjpcaras.ro