Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Pensia de invaliditate

Beneficiari
Gradele de invaliditate
Stagiul necesar
Exceptaţi de la revizuire
Transformare în pensie limită vârstă
Acte necesare

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
–  accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
–  neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
–  bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legatură cu munca.
 
Beneficiază de pensie de invaliditate:
–  elevii, ucenicii şi studentţi care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;
–  persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, ori în legatura cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din aceasta cauză.
 
Gradele de invaliditate:
–  gradul I, caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
–  gradul II, caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
–  gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă
 
Stagiul de cotizare necesar
Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legatură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform tabelului:

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă Stagiul de cotizare necesar (ani)
Până la 20 ani 1
De la 20-23 ani 2
23 – 25 ani 3
25-29 ani 6
29-33 ani 9
33-37 ani 11
37-41 ani 14
41-45 ani 17
45-49 ani 20
49-53 ani 23
53-57 ani 25
57-60 ani 26
Peste 60 de ani 27

Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.
Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizatie pentru însoţitor, în cuantum fix.
Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.
 
Nu sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
–  prezintă invalidităţi care afecteaza ireversibil capacitatea de muncă;
–  au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de Legea 263/2010;
–  au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi care au realizat stagiile complete de cotizare, conform Legii 263/2010.
În vederea deschiderii dreptului la pensia de invaliditate, stagiul de cotizare necesar cuprinde şi perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă.

Pensia de invaliditate se transformă din oficiu, în pensie pentru limita de vârstă şi se acordă cuantumul şi punctajul cel mai avantajos începând cu data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.
 

ACTE NECESARE
cerere pentru înscrierea la pensie
carnetul de muncă (original şi copie)
carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie)
carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie)
alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată
actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie)
livretul militar (original şi copie)
diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi
dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original)
adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original)
procura specială, pentru mandatar,daca este cazul (original şi copie)
acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original)
adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original)
alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie
decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original)
adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original)
copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro