Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Pensia limită de vârstă

Vârsta standard
Stagiul minim
Stagiul complet
Condiţii deosebite de muncă
Grupa I de muncă
Handicap preexistent
Legi speciale
Cuantum
Acte necesare
 

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.
 
Vârsta standard este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru pentru femei (excepţiile sunt prevăzute în Legea 263/2010).
 

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
 
Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi (excepţiile sunt prevăzute în Legea 263/2010).
 
Atingerea vârstei standard de pensionare, stagiului minim şi a stagiului complet de cotizare se realizează prin creşterea acestora conform eşalonării prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea 263/2010.
 
În situaţia cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare în specialitate sunt prevăzute în Anexa nr. 6 din Legea 263/2010.
 
Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:
 
a)  conform Tabelului nr. 1, persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă

Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite (ani împliniți) Reducerea vârstei de pensionare cu:
Ani Luni
1 4
2 8
3 1
4 1 4
5 1 8
6 2
7 2 4
8 2 8
9 3
10 3 4
11 3 8
12 4
13 4 4
14 4 8
15 5
16 5 4
17 5 8
18 6
19 6 4
20 6 8
21 7
22 7 4
23 7 8
24 8
25 8 4
26 8 8
27 9
28 9 4
29 9 8
30 10

b)  conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea 263/2010

Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite (ani împliniți) Reducerea vârstei de pensionare cu:
Ani Luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 ani și peste 12

Reducerile vârstelor standard de pensionare, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

Vârstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţ.
 

Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru asiguraţii care au realizat, în condiţii de handicap preexistent, stagiul de cotizare prevăzut de lege.

Tip handicap Stagiu realizat Reducerea vârstei standard de pensionare cu
handicap grav cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare 15 ani
handicap accentuat cel puţin doua treimi din stagiul complet de cotizare 10 ani
handicap mediu stagiul complet de cotizare 10 ani

Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru limita de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.
 
Reducerea vârstelor standard de pensionare datorită legilor speciale:
·    asiguraţii, cărora li s-au stabilit drepturi privind vechimea în muncă în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat. Reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat.

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

Cererea de pensionare, însoţită de actele necesare, se depune la Casa teritorială de Pensii unde titularul îşi are domiciliul începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
 

ACTE NECESARE
cerere pentru înscrierea la pensie
carnetul de muncă (original şi copie)
carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie)
carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie)
alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată
actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie)
livretul militar (original şi copie)
diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi
dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original)
adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original)
procura specială, pentru mandatar,daca este cazul (original şi copie)
acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original)
adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original)
alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro