Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Contractul de asigurare socială

Contractul de asigurare socială
Venitul asigurat
Avocaţii, personalul clerical
Încheierea contractului
Modificare venit
Suspendarea contractului
 

Contractul de asigurare socială pe Legea nr. 263/2010

Contractul de asigurare socială, pe Legea nr. 263/2010, reprezintă o asigurare facultativă în sistemul public de pensii, se poate suprapune cu orice formă de asigurare în sistemul public de pensii (contract de muncă, convenţie civilă, statut de şomer, pensionar invaliditate, pensionar anticipat sau anticipat parţial, limită de vârstă, asigurat al altui sistem de pensii), iar stagiul de cotizare şi punctajul acumulat prin contractul de asigurare socială se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie sau la recalcularea drepturilor de pensie la limită de vârstă.

Venitul asigurat

Plafonul de asigurare se stabileşte pentru fiecare an prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.
Venitul asigurat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, începând cu 20 februarie 2017, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 3.131 lei, plafonul minim de asigurare /lunar este 1.096 lei, pentru care veţi achita suma de 288 lei, iar cel maxim este de 15.655 lei, pentru care veţi achita suma de 4.117 lei.

În funcţie de valoarea venitului, stabilită în contractul de asigurare socială la punctul 3.1, se plăteşte un procent de 26.3% din venitul asigurat, reprezentând cuantumul lunar de contribuţie. Contractul de asigurare socială intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casa de Pensii şi îşi produce efecte pentru viitor.

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să-şi completeze venitul asigurat.

Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul sau mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei individuale de asigurare sau, după caz, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Declaraţia individuală de asigurare şi contractul de asigurare socială constituie titluri de creanţă şi devin titluri executorii la data la care creanţa bugetară este scadentă, conform legii.

În situaţia în care, pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei individuale de asigurare, se face dovada că există perioade în care nu se realizează venituri, la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii, declaraţia poate fi suspendată.

Pentru perioadele de suspendare prevăzute la alin. (1) nu se datorează contribuţie de asigurări sociale.

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro