Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

DOCUMENTE INTERES PUBLIC

Documente produse /gestionate de Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin
Documente produse /gestionate potrivit Legii nr. 544/2001
Modalităţi de contestare
Reclamaţii
Posibilităţi de adresa a justiţiei
 

Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse /gestionate de Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin;
• Declaraţii de avere/interese ale angajaţilor instituţiei;
• Rapoarte anuale de activitate;
• Raportul anual privind accesul la informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001;
• Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
• Programele şi strategiile proprii;
• Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
 

Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse /gestionate potrivit Legii nr. 544/2001 – art. 5

• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin;
• Structura organizatorică a Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin;
• Atribuţiile compartimentelor Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin;
• Programul de funcţionare al Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin;
• Programul de audienţe;
• Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin;
• Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
• Coordonatele de contact ale Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin: denumire, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa paginii de Internet;
• Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
• Programele şi strategiile proprii;
• Lista cuprinzând documentele de interes public;
• Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 

Modalităţi de contestare – potrivit art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001:

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public, cetăţenii se pot adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la instanţa de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice.

Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi / sau patrimoniale. Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
 

Dacă consideri că ţi-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţie poţi depune o reclamaţie:

• în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei;
• reclamaţia trebuie adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei căreia i-ai adresat solicitarea, iar acesta este obligat ca în urma unei anchete administrative, să îţi dea un răspuns în termen de 15 zile de la înregistrarea plângerii;
• dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va conţine şi informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.
 

Dacă consideri că ţi-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie te poţi adresa justiţiei:

• direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţială sau după răspunsul la reclamaţia administrativă;
• plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliezi sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială;
• instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să îţi furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să îţi plătească daune morale şi/sau patrimoniale;
• dacă eşti nemulţumit de hotărârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă;
• atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro