Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Legea 578/2004

Beneficiari
Condiții de acordare
Acte necesare
 

Beneficiari
Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în condiţiile prezentei legi, de un ajutor lunar.

Condiții de acordare
Ajutorul lunar se acordă soţului supravieţuitor care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
c) nu s-a recăsătorit după decesul soţului;
d) durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani;
e) nu se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
f) are domiciliul pe teritoriul României.

Beneficiază de ajutorul lunar şi soţul supravieţuitor care are cel puţin 5 ani de căsătorie, în condiţiile legii.

Ajutorul lunar se acordă în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiari sunt mai mici de:
a) 364 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie stabilită în baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, precum şi în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază atât de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori;
b) 140 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Cererea pentru acordarea ajutorului lunar se depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a soţului supravieţuitor sau, după caz, a mandatarului, tutorelui, curatorului sau a reprezentantului legal şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

Ajutorul lunar se stabileşte prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, pe baza următoarelor documente:

ACTE NECESARE
cererea de acordare a ajutorului lunar
copia buletinului de identitate sau a cărţii de identitate din care să rezulte codul numeric personal
copia certificatului de naştere al soţului supravieţuitor
copia certificatului de căsătorie
copia certificatului de deces al soţului decedat
copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii la casa teritorială de pensii, anterior decesului, a cererii de pensionare a soţului decedat
copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii la casa teritorială de pensii a cererii de pensionare a soţului supravieţuitor
declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 326 din Codul penal, din care să rezulte că soţul supravieţuitor nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, că nu s-a recăsătorit după decesul soţului şi că nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public
alte documente necesare stabilirii ajutorului lunar, după caz

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro