Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Asigurați

Categorii de asiguraţi
Obligaţii
Asiguraţi prin efectul legii
Declaraţia individuală de asigurare
 

Asiguraţii sistemului public de pensii

Conform prevederilor Legii nr.263/2010 asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.

Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte.
 

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari
b) funcţionarii publici
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale
d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil
II
persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori  dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I
III
persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri
IV
persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, şi care se află în una din situaţiile alăturate a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management
b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice expert contabil
contabil autorizat
consultant de plasament în valori mobiliare
medic
farmacist
medic veterinar
psiholog cu drept de liberă practică
notar public
auditor financiar
practician în reorganizare şi lichidare
persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei
expert tehnic
urbanist
restaurator
persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical
consilier în proprietate industrială
expert criminalist
executor judecătoresc
arhitect
traducător autorizat
consultant fiscal
broker
oricare profesii/meserii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale
V
cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale care beneficiază de ajutoare lunare, ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii

 

Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr.263/2010 care au cel puţin vârsta de 18 ani, sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro