Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Veterani de razboi

Beneficiari
Indemnizaţii
Stabilirea calităţii de veteran de război
Drepturile veteranilor de război şi văduvelor de război
Acte pentru veterani
Acte pentru văduve
 

Beneficiari
Veteran de război persoana care a participat la primul sau al doilea război mondial în armata română şi s-a aflat într-una din situaţiile prevăzute în Legea nr.44/1994 art. 1-4 şi care dovedeşte cu acte eliberate de Ministerul Apărării Naţionale calitatea de veteran de război
Văduva de veteran de război soţia supravieţuitoare a celui decedat pe front, în prizonierat sau ca urmare a rănilor ori bolilor contactate pe front sau în prizonierat
Văduva de război soţia supravieţuitoare a celui decedat pe front sau în prizonierat
Invalid de război veteranul de război care a suferit prin rănire sau accidentare în timpul sau din cauza războiului o invaliditate atestată printr-un act medical legal
Prizonier de război – persoana capturata de inamic în cursul operaţiunilor de război, indiferent dacă a fost combatant sau necombatant, precum şi cea asimilată cu aceasta potrivit convenţiilor internaţionale la care România este parte

– persoana care, după încetarea ostilităţilor, la 23 august 1944, a fost dezarmată de trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmată, a fost internată în lagăre de prizonieri

– elevul şcolilor militare de ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari, trimis la studii în Germania, precum şi soldatul şi cadrul aflaţi în această ţară la specializare, consideraţi prizonieri de război de către autorităţile germane la 23 august 1944

 

Cuantumul indemnizaţiilor

Indemnizaţii

Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează:

Invalizi de război
marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate 408 lei lunar
cei încadraţi în gradul II de invaliditate 367 lei lunar
cei încadraţi în gradul III de invaliditate 245 lei lunar
Veterani de război
92 lei lunar
veterani de război invalizi gradul I 148 lei
veterani de război invalizi gradul II 132 lei
veterani de război invalizi gradul III 112 lei
Văduve de război, dacă nu s-au recăsătorit
92 lei lunar

Suma fixa pentru îngrijire acordată invalizilor încadraţi în gradul I de invaliditate 324.

Invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de câte 10 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 5 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic.

Rente

Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, beneficiază de rente după cum urmează:
o Veteranii decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul, beneficiază de o rentă lunară de 849 lei;
o Veteranii decoraţi cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, beneficiază de o rentă lunară de 296 lei;
o Veteranii decoraţi cu Ordinul Steaua României cu spade şi panglica de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglica de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Barbaţie şi Credinţă cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar şi Medalia Virtutea Ostăşească beneficiază de 222 lei.
o Soţul supravieţuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de jumătate din renta lunară, respectiv 612.650 lei la 01.09.2003.

„Crucea comemorativă”
o Veteranii de război care nu sunt decoraţi cu ordine, medalii sau cruci de război, dar cărora le-a fost conferită Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945” beneficiază de o rentă de 148 lei.
o Văduvele de veterani care nu s-au recăsătorit beneficiază de 50% din renta amintită mai sus, respectiv 74 lei.

Stabilirea calităţii de veteran de război

• Calitatea de veteran de război se stabileşte de către Ministerul Apărării Naţionale, pe baza datelor din livretul militar ori, în lipsa acestora, pe bază de acte oficiale eliberate de către organele stabilite de acest minister
• Invalizii de război, indiferent de gradul de invaliditate, îşi dovedesc calitatea prin procesul-verbal de clasare şi decizia de pensie respectivă.
• Prizonierii de război îşi dovedesc calitatea prin datele înscrise în livretul militar, precum şi în orice alt document emis de Ministerul Apărării Naţionale ori de organul la care au fost reţinuţi.
• În cazurile în care, din diferite motive, cei îndreptăţiţi nu posedă livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesară datorită inexistenţei sau distrugerii arhivelor, confirmată în scris, calitatea de veteran de război se va determina de către comisiile de reconstituire, cu martori, în condiţiile prevăzute de lege şi de metodologia stabilită, în acest scop, de Ministerul Apărării Naţionale.
Legitimaţia de veteran de război se eliberează persoanelor prevăzute mai sus de către Ministerul Apărării Naţionale.
Legitimaţia de veteran de război se poate elibera celor îndreptăţiţi şi de către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război sau de către alte asociaţii ale veteranilor de război constituite legal, fiecare pentru membrii săi; aceasta va fi contrasemnată de împuterniciţii Ministerului Apărării Naţionale.

Drepturile veteranilor de război şi văduvelor de război

• Veteranii de război beneficiază de indemnizaţie şi de sporul lunar, proporţional cu timpul cât au luptat în război şi de rentă, în cazul în care au fost decoraţi.
• De aceleaşi drepturi beneficiază şi văduvele de război care nu s-au recăsătorit, cu excepţia sporului lunar
• Văduva de război care are dreptul la pensia I.O.V.R. în condiţiile legii primeşte, pe lângă această pensie, şi pensia de asigurări sociale.
• Soţul supravieţuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de jumătate din indemnizaţia de veteran de război şi din renta lunară precum şi de jumătate din numarul calatoriilor gratuite la care avea ori trebuia sa aiba dreptul, potrivit legii, sotul decedat.
• Văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit beneficiază de 100% din indemnizaţia de veteran de război, dacă soţii acestora înaintea decesului nu au fost decoraţi cu ordine sau medalii de război ori cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-1945”.

Alte drepturi
• 12 calatorii interne gratuite dus-întors, sau 24 simple în cursul unui an calendaristic la clasa I pe calea ferată
• gratuităţi pe mijloacele de transport în comun în mediul urban
• prioritate la repartizarea şi închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat
• acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei termice şi energiei electrice
• asigurarea de facilităţi la obţinerea buteliilor de aragaz
• asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare şi asigurarea medicamentelor gratuite

 

ACTE NECESARE
Pentru acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de război
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de veteran de război
Act identitate original şi copie
Adeverinţă eliberată de ANVR
Certificatul eliberat de UM 02405 Piteşti (sau livret militar)
Acte de stare civila
Talon pensie

Cererea împreună cu actele doveditoare se depune prin intermediul Filialei Județene Caraș-Severin a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război.

 

ACTE NECESARE
Pentru obţinerea drepturilor cuvenite în calitate de văduvă de veteran de război
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de văduvă de veteran de război
Dacă soţul avea calitatea de veteran de război la data decesului
legitimaţia veteranului de război decedat
talonul de pensie al veteranului (indemnizaţie)
talonul de pensie al văduvei
certificatul de deces al veteranului
certificat de naştere
certificat de căsătorie
act de identitate
declaraţie pe proprie răspundere a văduvei, ca nu s-a recăsătorit
În cazul în care titularul a decedat înainte de a dobândi calitatea de beneficiar
soţia urmaşă se va adresa pentru întocmirea dosarului Filialei Județene Caraș-Severin a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război

Documentele se depun la Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro