Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Veterani de razboi

Beneficiari
Indemnizaţii
Stabilirea calităţii de veteran de război
Drepturile veteranilor de război şi văduvelor de război
Acte pentru veterani
Acte pentru văduve
 

Beneficiari
Veteran de război persoana care a participat la primul sau al doilea război mondial în armata română şi s-a aflat într-una din situaţiile prevăzute în Legea nr.44/1994 art. 1-4 şi care dovedeşte cu acte eliberate de Ministerul Apărării Naţionale calitatea de veteran de război
Văduva de veteran de război soţia supravieţuitoare a celui decedat pe front, în prizonierat sau ca urmare a rănilor ori bolilor contactate pe front sau în prizonierat
Văduva de război soţia supravieţuitoare a celui decedat pe front sau în prizonierat
Invalid de război veteranul de război care a suferit prin rănire sau accidentare în timpul sau din cauza războiului o invaliditate atestată printr-un act medical legal
Prizonier de război – persoana capturata de inamic în cursul operaţiunilor de război, indiferent dacă a fost combatant sau necombatant, precum şi cea asimilată cu aceasta potrivit convenţiilor internaţionale la care România este parte

– persoana care, după încetarea ostilităţilor, la 23 august 1944, a fost dezarmată de trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmată, a fost internată în lagăre de prizonieri

– elevul şcolilor militare de ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari, trimis la studii în Germania, precum şi soldatul şi cadrul aflaţi în această ţară la specializare, consideraţi prizonieri de război de către autorităţile germane la 23 august 1944

 

Cuantumul indemnizaţiilor

Indemnizaţii

Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează:

Invalizi de război
marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate 1950 lei lunar
cei încadraţi în gradul II de invaliditate 1300 lei lunar
cei încadraţi în gradul III de invaliditate 1170 lei lunar
Veterani de război
780 lei lunar
veterani de război invalizi gradul I 1950 lei
veterani de război invalizi gradul II 1300 lei
veterani de război invalizi gradul III 1170 lei
Văduve de război, dacă nu s-au recăsătorit
780 lei lunar

Stabilirea calităţii de veteran de război

Calitatea de veteran de război se stabileşte de către Ministerul Apărării, pe baza actelor oficiale solicitate de acest minister, eliberate de către organele în drept, prin care se confirmă situaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr.44/1994.
Invalizii de război, indiferent de gradul de invaliditate, îşi dovedesc calitatea prin procesul-verbal de clasare şi decizia de pensie respectivă.
Prizonierii de război îşi dovedesc calitatea pe baza actelor oficiale eliberate de arhivele militare, precum şi prin orice alt document emis de Ministerul Apărării ori de organul la care au fost reţinuţi.
Cuantumul despăgubirilor se suportă din bugetul de stat şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.
Legitimaţia de veteran de război se eliberează persoanelor prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr.44/1994 de către Ministerul Apărării Naţionale.
Legitimaţia de veteran de război se poate elibera celor îndreptăţiţi şi de către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război sau de către alte asociaţii ale veteranilor de război constituite legal, fiecare pentru membrii săi; aceasta va fi contrasemnată de împuterniciţii Ministerului Apărării Naţionale.

Drepturile veteranilor de război şi văduvelor de război

Timpul participării în război, precum şi perioadele de prizonierat, de spitalizare şi de concedii medicale, ca urmare a rănilor suferite în război sau în prizonierat, se consideră vechime în muncă sau în serviciu, la calcularea pensiei, indiferent de teatrul de operaţiuni pe care au luptat.
Văduva de război care are dreptul la pensia I.O.V.R. în condiţiile legii primeşte, pe lângă această pensie, şi pensia de asigurări sociale.
Soţul supravieţuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de 100% din indemnizaţia de veteran de război şi de jumătate din renta lunară prevăzută la art. 13 şi 14 din Legea nr.44/1994, precum şi de jumătate din numărul călătoriilor gratuite la care avea ori trebuia să aibă dreptul, potrivit legii, soţul decedat.
Văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit vor beneficia de 100% din indemnizaţia de veteran de război, dacă soţii acestora înaintea decesului nu au fost decoraţi cu ordine sau medalii de război ori cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-1945”.
Veteranii de război beneficiază de indemnizaţiile şi de sporul lunar, proporţional cu timpul cât au luptat în război, potrivit legii.
De aceleaşi drepturi beneficiază şi văduvele de război care nu s-au recăsătorit, cu excepţia sporului lunar menţionat la alineatul precedent.
În cazurile în care una şi aceeaşi persoană se încadrează atât în categoria de veteran de război, cât şi în aceea de fost deţinut politic sau deportat, inclusiv prizonier de război în fosta U.R.S.S., luat după 23 august 1944 sau, deşi declarat înainte de această dată, a fost reţinut după data armistiţiului, beneficiază cumulativ de drepturile băneşti pe perioadele corespunzătoare calităţii avute, cu condiţia ca perioadele să fie distincte.
Persoana prevăzută la alineatul precedent nu poate cumula celelalte drepturi, altele decât cele băneşti, dar va avea dreptul să opteze pentru cele mai avantajoase sau, după caz, să le obţină pe cele care nu sunt prevăzute în prezenta lege, dar sunt recunoscute prin lege pentru cealaltă categorie sau celelalte categorii în care se încadrează.
Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, beneficiază de următoarele drepturi, dacă nu le-au primit prin alte legi de împroprietărire de la data decorării până în prezent şi dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:
a) cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler:
– împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creată conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în localitatea de domiciliu sau un loc de casă de 500 m2 în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază decoratul;
– cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rentă lunară echivalentă cu 1,75 solde de bază ale unui sublocotenent, solda de bază fiind compusă din solda de grad şi solda de funcţie la minim;
– cei decoraţi cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de o rentă lunară echivalentă cu 1,75 solde de grad ale unui sublocotenent;
b) cei decoraţi cu Ordinul Steaua României cu spade şi panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglică de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăţie şi Credinţă cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar, precum şi Medalia Virtutea Ostăşească, numai dacă aceasta a fost conferită pentru fapte de arme săvârşite pe câmpurile de luptă ale primului sau celui de-al Doilea Război Mondial ori pentru servicii deosebite aduse armatei în timp de război, în conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr.44/1994:
– împroprietărirea cu 500 m2 pentru loc de casă în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan.
Cei decoraţi cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 1,3 solde de grad ale unui sublocotenent.
Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localităţile unde domiciliază sau în alte localităţi, nu au putut fi împroprietăriţi conform legii vor fi despăgubiţi cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau îndreptăţiţi conform legii.
Cuantumul despăgubirilor se suportă din bugetul de stat şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.
Veteranii de război care nu sunt decoraţi cu ordine, medalii sau cruci de război prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr.44/1994, dar cărora le-a fost conferită Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945” beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 90% din solda de grad a unui sublocotenent.
Începând cu luna martie 2004, renta lunară prevăzută se calculează, după caz, în funcţie de nivelul soldei de grad şi al soldei de funcţie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, stabilite conform legii.
Veteranii de război pot beneficia de avansări onorifice în grad, de regulă, cu ocazia Zilei de 9 Mai – Ziua Victoriei, potrivit propunerilor ce se fac de către asociaţiile veteranilor de război, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul Afacerilor Interne, după caz.
Veteranii de război au dreptul de a purta uniforma militară în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale şi, respectiv, de Ministerul de Interne.
În semn de recunoaştere a meritelor veteranilor de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României, se instituie Ziua Veteranilor de Război, care se organizează anual pe 29 aprilie.

Alte drepturi
Veteranii de război şi văduvele de război beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilaţi, pentru invalizii de război, precum şi pentru veteranii de război decoraţi cu ordine şi medalii de război.
Veteranii de război decoraţi cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, cei nedecoraţi, precum şi văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii, ofiţerii şi ceilalţi veterani de război decoraţi cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945” călătoresc la clasa I, iar cei nedecoraţi şi văduvele de război, la clasa a II-a.
Veteranii de război şi văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, pe calea ferată sau pe căile fluviale, la alegere.
În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Legitimaţiile de transport tip card pot fi utilizate şi de către soţul/soţia sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriei.
Însoţitorii marilor mutilaţi şi ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleaşi drepturi de transport gratuit şi la aceeaşi clasă ca şi titularii drepturilor ai căror însoţitori sunt;
b) gratuităţi pe mijloacele de transport în comun în mediul urban (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz);
c) prioritate la repartizarea şi închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat.
Se autorizează instituţiile publice să vândă locuinţele din fondul locativ de stat pe care acestea le au în administrare, la cerere, veteranilor de război şi văduvelor de război care le deţin cu contract de închiriere.
Locuinţele închiriate veteranilor de război şi văduvelor de război, aflate în proprietatea publică a statului, pentru care s-a solicitat cumpărarea acestora, se trec în proprietatea privată a statului, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii;
d) prioritate în acordarea de credite pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe în condiţii avantajoase;
f) scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum şi a abonamentelor de radio şi televiziune. Aceste scutiri se aplică în proporţie de 50% şi văduvelor supravieţuitoare ale veteranilor de război, care nu s-au recăsătorit;
g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice – aprovizionării cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, după caz – pentru nevoi casnice, al cărui cuantum se va stabili, în funcţie de evoluţia preţurilor, prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerilor asociaţiilor veteranilor de război. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la bugetul de stat;
*) Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 935/2018, veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2018 de un ajutor anual în cuantum de 400 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.
h) asigurarea gratuit a 4 m3 lemne de foc sau echivalent cărbuni pentru marii mutilaţi de război din mediul rural şi urban care folosesc asemenea combustibil;
i) asigurarea de facilităţi la obţinerea buteliilor de aragaz;
j) asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare şi asigurarea de medicamente gratuite atât în tratamentele ambulatorii, cât şi pe timpul spitalizării;
k) bilete de tratament gratuite, în staţiunile balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în limita a minimum 4% din numărul total al veteranilor, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în limita plafonului de 3% din numărul veteranilor, văduvelor acestora şi al văduvelor de război, se suportă din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat şi se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în limita a minimum 1% din numărul veteranilor, văduvelor acestora şi al văduvelor de război, se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se distribuie prin casele de asigurări de sănătate judeţene.
Din numărul total de bilete gratuite primite de asociaţiile de veterani de război 10% vor fi repartizate văduvelor de război care nu s-au recăsătorit;
l) obţinerea gratuită de către invalizii de război a protezelor care se acordă conform contractului-cadru adoptat în baza Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997. De aceleaşi drepturi beneficiază şi veteranii de război, a căror stare de sănătate s-a înrăutăţit datorită împrejurărilor în care au participat pe front, pe baza recomandărilor medicale;
m) reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, iar la serbările naţionale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor;
n) acces gratuit la manifestările cultural-sportive organizate de unităţile Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne;
o) accesul la Cercul Militar Naţional, la cercurile militare de garnizoană, la casele de cultură, la căminele de garnizoană, la restaurantele şi popotele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, precum şi la locurile de agrement ale acestora în aceleaşi condiţii ca şi cadrele active.

 

ACTE NECESARE
Pentru acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de război
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de veteran de război
Act identitate original şi copie
Adeverinţă eliberată de ANVR
Certificatul eliberat de UM 02405 Piteşti (sau livret militar)
Acte de stare civila
Talon pensie

Cererea împreună cu actele doveditoare se depune prin intermediul Filialei Județene Caraș-Severin a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război.

 

ACTE NECESARE
Pentru obţinerea drepturilor cuvenite în calitate de văduvă de veteran de război
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de văduvă de veteran de război
Dacă soţul avea calitatea de veteran de război la data decesului
legitimaţia veteranului de război decedat
talonul de pensie al veteranului (indemnizaţie)
talonul de pensie al văduvei
certificatul de deces al veteranului
certificat de naştere
certificat de căsătorie
act de identitate
declaraţie pe proprie răspundere a văduvei, ca nu s-a recăsătorit
În cazul în care titularul a decedat înainte de a dobândi calitatea de beneficiar
soţia urmaşă se va adresa pentru întocmirea dosarului Filialei Județene Caraș-Severin a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război

Documentele se depun la Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro