Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Legea 189/2000

Beneficiari
Cuantum
Dovedirea calităţii de beneficiar
Facilităţi
Stabilirea drepturilor
Acte necesare
 

Categorii de beneficiari
• Persoana cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, dupa cum urmează:
a) a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinatate;
b) a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau lagăre de concentrare;
c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;
d) a facut parte din detaşamentele de muncă forţată;
e) a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
f) este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive entice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
g) a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea;

• Soţul supravieţuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevăzute mai sus, va beneficia, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care afost depusă cererea de o indemnizaţie lunară, în cuantum fix, neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

• Copiii născuţi în timpul călătoriei spre localitatea de refugiu sau concepuţi înaintea sau concepuţi înainte sau in timpul strămutării şi născuţi după strămutarea părinţilor în acea localitate.
 
Cuantumul indemnizaţiei
• Au dreptul la o indemnizaţie lunară de 30 lei pentru fiecare an de detenţie, de deportare sau de strămutare în alte localităţi persoanele care:
a. au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinatate
b. au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
c. au fost strămutate în altă localitate decât cea de domiciliu;

• Au dreptul la o indemnizaţie lunară de 15 lei pentru fiecare an persoanele care:
a. au facut parte din detaşamentele de muncă forţată
b. au fost supravieţuitoare a trenului morţii;

• Soţul sau soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit are dreptul la o indemnizaţie lunara de 30 lei.

• Au dreptul la indemnizaţie lunara de 15 lei pentru fiecare an, persoanele care au fost evacuate din locuinţa pe care o deţineau;

• Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor menţionate mai sus va beneficia, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, de o indemnizaţie lunară de 30 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Nivelul indemnizaţiilor acordate vor fi indexate prin hotărâre a Guvernului, în functie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor.
 
Dovedirea calităţii de beneficiar
Dovedirea calităţii de beneficiar al Legii nr. 189/2000 se face cu acte oficiale eliberate de organele competente:
• acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională;
• acte eliberate de lagărele de concentrare ;
• livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detaşamentele de muncă obligatorie;
• carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;
• carnet de identitate privind pe cei deportaţi in Moghilev;
• adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.;
• buletine de evidenţă a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectivă din Transnistria;
• acte eliberate de primăria oraşelor respective;
• acte oficiale emise de primarii sau instituţii care au preluat arhivele fostelor unităţi de jandarmi, întocmite cu ocazia procedurilor de identificare a cadavrelor, proceduri desfăşurate din ordinul autorităţilor române;
• certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti;
• adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria;
• alte asemenea acte oficiale.
în lipsa actelor oficiale dovada persecuţiei etnice se poate face prin declaraţie cu martori.
 
Facilităţi
Beneficiarii Legii nr. 189/2000 au dreptul la o indemnizaţie lunară ce se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea şi la următoarele facilităţi:
a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) 6 calatorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I;
d) 6 calatorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la reşedinta de judeţ, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa călătorească pe calea ferată;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
 
Stabilirea drepturilor
1. Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la casele judeţene de pensii, respectiv casa de pensii a municipiului Bucureşti, până la data de 31.12.2003.
2. Cererile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii prin emiterea unei hotărâri de admitere sau respingere care se comunică solicitantului.
3. Împotriva hotărîrii persoana interesată poate face contestaţie la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Hotararea Curţii de Apel este definitivă.
 
Data de la care se acordă indemnizaţia
Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.

ACTE NECESARE
cerere
buletin de identitate (carte de identitate) – copie şi original
certificat de naştere – copie şi original
certificat de căsătorie – copie şi original
cupon pensie
hotărârea privind calitatea de beneficiar al Legii nr.189/2000
dosar cu şină.
În cazul soţului supravieţuitor
certificat de naştere (copie şi original)
certificat de căsătorie (copie şi original)
certificat de deces (copie şi original)

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro