Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Legea 8/2006

Beneficiari
Cuantum
Mod de acordare
Plata
Acte necesare
 

Beneficiari
Beneficiază de dispoziţiile prezentei legi persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit statutelor acestora.

Cuantumul indemnizaţiei reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

Mod de acordare
Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare se efectuează de către casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Indemnizaţia lunară prevăzută de prezenta lege se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii.

Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.

Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat sau în cazul pierderii calităţii de membru, pe baza comunicării efectuate în acest sens de conducerea uniunilor de creatori.

ACTE NECESARE
Cerere
copie act de identitate
decizia de pensionare sau, după caz, cuponul mandat poştal ori talonul cont current
dovada calităţii de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate public
declaraţie pe propria răspundere că nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002, cu modificările şi completările ulterioare
alte documente necesare susţinerii cererii

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro