Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin

Cuantum contribuție

E. Modul de stabilire a contribuţiei individuale pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii

Cuantumul contribuţiei persoanelor, ale căror cereri au fost aprobate în baza prezentelor criterii, se stabileşte după cum urmează:

E.1. În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată dacă beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, din luna anterioară celei în care se eliberează biletul. (pct. D.2.1.).

E.1.1 În cazul pensionarilor care au şi calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al veniturilor reprezentând:
-câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, respectiv din venitul lunar asigurat sau din venitul lunar ales, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, dar nu mai mult de 90 de zile anterioare datei în care se eliberează biletul. (D.2.11.)
– drepturile de pensie, inclusiv pensia brută acordată din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, din luna anterioară celei în care se eliberează biletul.

E.2. În cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, al căror câştig brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor sau al căror venit lunar ales, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2).

E.3. În cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, al căror câştig brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor sau al căror venit lunar ales, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.

Câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor sau venitul lunar ales, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale sunt cele din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.-Aceasta este considerată valabilă, în înţelesul prezentelor criterii, dacă a fost depusă şi înregistrată cu cel mult 90 de zile anterioare datei eliberării biletului. (pct.D.2.2.).

E.4. În cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj, cuantumul contribuţiei este de 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, si/sau din cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate cuvenită pentru luna anterioară datei eliberării biletului. (pct.D.2.2.).

E.41 . În cazul persoanelor, beneficiare ale indemnizaţiei de şomaj, care realizează, potrivit legii şi alte venituri de natură salarială, cuantumul contribuţiei este de 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, şi din câştigul brut realizat din salarii şi din venituri asimilate salariilor, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, din luna anterioară datei eliberării biletului. (pct.D.2.2.).

E.5. În cazul persoanelor care au depus la organul fiscal declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în condiţiile Legii nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi al persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care în luna anterioară celei în care se eliberează biletul, au venitul lunar asigurat sau venitul lunar ales mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Notă:Contribuția achitată este finală și nu se va recalcula în anul următor.

Pentru asiguraţii care au venitul lunar asigurat sau venitul lunar ales mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2. )

E.6. În cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuală este de 50% din pensia brută a urmaşului în cauză din luna anterioară celei în care se eliberează biletul. (pct.D.2.3.).

E.7. În cazul persoanei care însoţeşte copilul minor beneficiar de pensie de urmaş, contribuţia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevăzute la punctele D.2.1., D.2.11 sau D.2.2. (pct.D.2.4.).

E.8. În cazul persoanei care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav care are dreptul la asistent personal sau a optat pentru indemnizația lunară pentru însoțitor, contribuţia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevăzute la punctele D.2.1., D.2.11 sau D.2.2.(pct.D.2.5.).

E.9. În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, asiguraţi ai sistemului public de pensii, al căror câştig brut este realizat exclusiv din aceste calităţi, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament balnear conform art.278 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. (pct.D.2.6.).

E.91 . În cazul persoanelor care, pe lângă veniturile realizate în calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din învăţământ, realizează şi venituri de natură salarială în calitate de asiguraţi ai sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament balnear, sau, după caz, preţul integral al biletului de tratament în funcţie de nivelul total al câştigului brut de natură salarială realizat. (pct.D.2.6.).

E.92 . În cazul pensionarilor sistemului public de pensii, care realizează şi venituri în calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din învăţământ, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată dacă beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, din luna anterioară celei în care se eliberează biletul şi din câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, dar nu mai mult de 90 de zile anterioare datei în care se eliberează biletul (pct.D.2.6.).

E.10. În cazul în care contribuţia individuală calculată depăşeşte preţul integral al biletului de tratament balnear, persoana îndreptăţită plăteşte preţul integral al acestuia.

E.11. În cazul persoanelor aflate în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din câştigul brut aferent lunii anterioare celei în care care se eliberază biletul, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.7.).

Notă: Venitul brut acordat de angajator, de entităţile asimilate angajatorului/plătitorii de venit, sau după caz venitul lunar asigurat, vor fi verificate în baza de date a asiguraților sistemului public de pensii și corespunde lunii în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, dar nu mai mult de 90 de zile anterioare datei în care se eliberează biletul.

Contact

Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
judeţul Caraş-Severin

Telefoane utile
Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
(Stagii int. 21 sau 23)
Bilete tratament 0255 225 887
Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

Adrese email
Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro
Petiţii/reclamaţii
petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
Stagii de cotizare
contributii.caras@cnpp.ro

Fax - 0255 217 397
Email - office@cjpcaras.ro