Noutati

 

Transmiterea în format electronic a documentului de informare cu privire la plata drepturilor

 

Precizări Lege 270/2021

 

Precizări OUG 163/2020 - Cumpărare vechime

 

Precizări din Legea 263/2010 privind retragerea cererii, respectiv anularea deciziei de pensionare

   

Anunț ajutoare deces

 

Cerere expertiză medicală

 

2024

Valoarea punctului de pensie in anul 2024:
– valoarea punctului de pensie - 2.032 lei
Salariul mediu brut pe economie:
Începând cu 01 ianuarie 2024
- 7.567 lei
Cuantum ajutor deces - anul 2024: 
în cazul decesului asiguratului sau pensionarului
- 7.567 lei
în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului
- 3.784 lei
Cuantum indemnizatie sociala - anul 2024: 
-1.281 lei
 

2023

Valoarea punctului de pensie in anul 2023:
– valoarea punctului de pensie - 1.785 lei
Salariul mediu brut pe economie :
Începând cu 01 ianuarie 2023
- 6.789 lei
Cuantum ajutor deces - anul 2023: 
în cazul decesului asiguratului sau pensionarului
- 6.789 lei
în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului
- 3.395 lei
Cuantum indemnizatie sociala - anul 2023: 
-1125 lei
CJP Caraş-Severin

REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27

  Contact

  Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
  REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
  judeţul Caraş-Severin

  Telefoane utile
  Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
  (Stagii int. 21 sau 23)
  Bilete tratament 0255 225 887
  Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

  Adrese email
  office@cjpcaras.ro
  Petiţii/reclamaţii
  petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
  Stagii de cotizare
  contributii.caras@cnpp.ro
  Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro

  Fax - 0255 217 397
  Email - office@cjpcaras.ro

  Anunţ

  Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială, însoţită de următoarele documente, precizate de art.76 din HG 257/2011:

  a) pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:

  • cerere pentru înscrierea la pensie;
  • carnetul de muncă (original şi copie);
  • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
  • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
  • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
  • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
  • livretul militar (original şi copie);
  • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
  • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
  • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
  • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
  • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
  • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
  • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
  • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

  b) pentru pensia de invaliditate:

  • cerere pentru înscrierea la pensie;
  • actele menţionate la lit. a);
  • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
  • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
  • copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională;

  c) pentru pensia de urmaş:

  • cerere pentru înscrierea la pensie;
  • actele menţionate la lit. a), pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
  • actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);
  • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
  • decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
  • adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
  • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
  • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
  • copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.