Noutati

Transmiterea în format electronic a documentului de informare cu privire la plata drepturilor

 

Precizări Lege 270/2021

 

Precizări OUG 163/2020 - Cumpărare vechime

 

Precizări din Legea 263/2010 privind retragerea cererii, respectiv anularea deciziei de pensionare

 

Anunț privind măsurile pentru reluarea activităţii de relaţii cu publicul

 

Anunț privind valabilitatea deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă

   

Anunț ajutoare deces

 

Modificări ale activităţii cabinetelor de expertizare medicală

 

Cerere expertiză medicală

 

2022

Valoarea punctului de pensie in anul 2022:
– valoarea punctului de pensie - 1.586 lei
Salariul mediu brut pe economie :
Începând cu 01 ianuarie 2022
- 6.095 lei
Cuantum ajutor deces - anul 2022: 
în cazul decesului asiguratului sau pensionarului
- 6.095 lei
în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului
- 3.048 lei
Cuantum indemnizatie sociala - anul 2022: 
-1000 lei
CJP Caraş-Severin

REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27

  Contact

  Casa Judeteana de Pensii Caraş-Severin
  REŞIŢA, str. Traian Lalescu, nr. 27,
  judeţul Caraş-Severin

  Telefoane utile
  Relaţii cu cetăţeanul 0255 224 780
  (Stagii int. 21 sau 23)
  Bilete tratament 0255 225 887
  Cabinet expertiză medicală 0255 215 655

  Adrese email
  office@cjpcaras.ro
  Petiţii/reclamaţii
  petitii_reclamatii@cjpcaras.ro
  Stagii de cotizare
  contributii.caras@cnpp.ro
  Pensii Comunitare (Internaţionale) caras.pi@cnpp.ro

  Fax - 0255 217 397
  Email - office@cjpcaras.ro

  Anunţ

  Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială, însoţită de următoarele documente, precizate de art.76 din HG 257/2011:

  a) pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:

  • cerere pentru înscrierea la pensie;
  • carnetul de muncă (original şi copie);
  • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
  • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
  • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
  • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
  • livretul militar (original şi copie);
  • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
  • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
  • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
  • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
  • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
  • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
  • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
  • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

  b) pentru pensia de invaliditate:

  • cerere pentru înscrierea la pensie;
  • actele menţionate la lit. a);
  • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
  • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
  • copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională;

  c) pentru pensia de urmaş:

  • cerere pentru înscrierea la pensie;
  • actele menţionate la lit. a), pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
  • actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);
  • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
  • decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
  • adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
  • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
  • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
  • copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.